Skatteavtalen mellom Norge og Spania Marbella Eiendom
Skatteavtalen

dot

Skatteavtalen Norge vs Spania

Mange har spørsmål om skatt ved opphold i Spania, og det er ingen tvil om at utflytting kan medføre en mindre skattebelastning. Generelt sett er skattesatsene i Spania lavere enn i Norge og det er flere fradragsmuligheter. Det er usikkert når den nye skatteavtalen som er inngått mellom Norge og Spania, vil tre ikraft, men retningslinjene er klare. Det viktigste spørsmålet å få avklart er om man er tilfredstiller kravene til å bli skattemessig bosatt i Spania. Skatteavtalen regulerer kun skattemessige forhold, og løser derfor ikke spørsmålet om hvor en person skal være trygdet og hvor det skal betales trygdeavgift.

Fastsettelse av skattemessig bosted
Reglene om fastsetting av bostedet er nesten identiske med dagens. Som skattemessig bosatt i Norge, har man skatteplikt for all inntekt og formue til Norge – uavhengig av hvor i verden inntekten er opptjent eller hvor formuen befinner seg. Unntak gjelder for formue i fast eiendom i utlandet. Den skal skattlegges i landet hvor eiendommen befinner seg.

Den generelle skatteplikten opphører ved fast utflytting. Imidlertid er det ikke så lett å slippe unna den norske skattefuten. Kravene til dokumentasjon er strenge og du må vise at du har til hensikt å ta fast opphold i Spania.

Dette må minimum være tilfredstilt:
  • Melding om utflytting til Folkeregisteret, permanent eller midlertidig.
  • Bekreftelse på at du har Residencia (fastboende status) i Spania.
  • Kan ikke oppholde deg i Norge utover vanlig ferie. For pensjonister godtas likevel inntil tre måneders opphold i Norge pr år.
  • Kan ikke eie fast bolig utover en typisk fritidsbolig. Salg av din faste bolig er for ligningsmyndighetene av avgjørende betydning for å godkjenne emigrasjon.
  • Man har ikke lenger arbeidsmessig tilknytning til Norge.
Hvis du ikke er skattemessig emigrert, gjelder skatteplikten til Norge selv om du oppholder deg midlertidig i utlandet. Unntak gjelder hvis oppholdet har vart i minst ett år, og du kan godtgjøre at du er skattepliktig som innenlandsboende i Spania. Skatteplikten opphører i disse tilfellene fra utreisedagen, selv om du beholder boligen i Norge og nærmeste familie ikke flytter ut av Norge. Du må ikke oppholde deg i Norge i særlig grad i denne perioden selv om kortvarige feriebesøk godtas.

Imidlertid vil skatteplikten til Norge automatisk opphøre etter utløpet av fire år ved midlertidig opphold i Spania. Da stilles det ingen krav til dokumentasjon og skatteplikten opphører selv om du beholder din faste bopel i Norge. Det godtas kortvarige opphold i form av ordinære ferier og besøk, og for pensjonister gjelder den årlige tre-måneders regelen. Skatteplikten vil gjeninntre dersom du flytter tilbake til Norge eller har oppholdt deg her i minst seks måneder.

Etter skatteavtalen er man bosatt i det landet man disponerer fast bolig. Har man bolig i både Norge og Spania, er man bosatt der man har "de sterkeste personlige og økonomiske forbindelsene", eller såkalt "sentrum for livsinteressene". Er det fremdeles tvil, er statsborgerskapet avgjørende.
TOPPEN

Skattebesparelse for pensjonister og uføretrygdete
Spesielt for uføretrygdede og pensjonister kan den nye skatteavtalen medføre betydelige skattebesparelser. All uførepensjon skal i prinsippet skattlegges i det land man etter skatteavtalen er bosatt i. Hvis man er skattemessig bosatt i Spania, betaler man ikke skatt overhodet på uførepensjon. Siden det er vanskelig å få godkjent emigrasjon fra Norge, vil det vanlige være at pensjonister i Spania fremdeles er skattepliktige til Norge. Dette gjelder selv om man eier bolig i Spania og har meldt flytting dit. I slike tilfeller må det vurderes om skatteplikten til Norge faller bort ved midlertidig opphold i Spania i fire år, eller om skatteplikten til Norge består.

Siden Norge i gjeldende avtale anvender unntaksmetoden, skal det landet som ikke er bostedsland unnta pensjonen fra beskatning. Er du etter skatteavtalen bosatt i Norge, kan Spania likevel etter intern rett skattlegge denne inntekten, men skal da gi kredittfradrag i spansk skatt for den skatt som er betalt i Norge av denne inntekten. Tilsvarende gjelder for offentlige tjenestepensjoner som skal skattlegges i Norge.
TOPPEN

Begrenset skatteplikt etter utflytting
Selv om den generelle skatteplikten til Norge avbrytes, vil det likevel kunne være begrenset skatteplikt til Norge. Man vil måtte svare for formuesskatt på fast eiendom samt skatt på eventuelle utleieinntekter og skattepliktig gevinst på salg av fast eiendom. Det samme gjelder aksjeutbytte på aksjer i norske selskaper hvor det skal trekkes 15% kildeskatt. Spanske myndigheter skal i slike tilfeller gi kredittfradrag for den norske kildeskatten for å unngå dobbeltbeskatning. Videre er det skatteplikt til Norge blant annet for salg av aksjer i norske selskaper i løpet av de første fem årene etter utløpet av kalenderåret skatteplikten opphørte. Forøvrig vil man være skattepliktig til Norge for inntekt av virksomhet som drives fra fast driftssted i Norge.
TOPPEN

Andre linker
Denne informasjonen er hentet fra bladet Skattebetaleren og er ment som en kort veiledning til skatteavtalen mellom Norge og Spania. Man bør imidlertid uansett kontakte ligningsmyndighetene før man foretar disposisjoner i den tro at man blir skattepliktig i Spania.

For ytterligere informasjon kan disse linkene benyttes:
TOPPEN
Skjematisk sammenligning av norske og spanske skatter
Klikk her for en skjematisk oversikt over de ulike skattene og skattesatsene i Norge og Spania.
dot

Marbella Eiendom AS
Tlf: +47  97121313 
E-mail: info@spainliving.com